Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 16. máj

9:30 – 16:00 Malé kongresové centrum SAV ,
Štefánikova 3, Bratislava

Literatúra očami Ruda Brtáňa

Ústav slovenskej literatúry SAV Vás v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy pozýva na vedecký seminár* Literatúra očami Ruda Brtáňa, ktorý sa uskutoční v zasadacej miestnosti Ústavu slovenskej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9.

Program

9:30 – 9:40 Dana Hučková (ÚSlL SAV): Úvodné slovo

9:40 – 9:55 Miloslav Vojtech (FiF UK): Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi

9:55 – 10:10 Michal Babiak (FiF UK): Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa

10:10 – 10:25 Erika Brtáňová (ÚSlL SAV): Slovenská dolnozemská literatúra. Markovičov biblický obraz ženy

10:25 – 10:35 DISKUSIA

10:30 – 10:45 PRESTÁVKA

10:45 – 11:00 Oľga Vaneková (ÚSlL SAV): Podnety Ruda Brtáňa pre výskum latinsky písaných slovacikálnych pamiatok

11:00 – 11:15 Martin Braxatoris (ÚSlL SAV): Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča v literárnohistorických prácach Ruda Brtáňa

11:15 – 11:30 Lenka Rišková (ÚSlL SAV): Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v literárnohistorických prácach Ruda Brtáňa

11:30 – 11:40 DISKUSIA

11:40 – 11-55 PRESTÁVKA

11:55 – 12:10 Timotea Vráblová (ÚSlL SAV): Otázky nad pohrebnou tlačou Srdečné vzdychání... venovanou pamiatke Kataríne Ujfalušiovej

12:10 – 12:25 Petra Rusňáková (ÚSlL SAV): K možnostiam interpretácie barokových textov Juraja Lániho, Jána Simonidesa a Tobiáša Masníka

12:25 – 12:40 Martin Navrátil (ÚSlL SAV): Edičná činnosť Ruda Brtáňa

12:40 – 12:50 DISKUSIA

* Seminár je organizovaný ako súčasť kolektívneho grantového projektu grantu VEGA 2/0117/17 Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika. (Zodpovedná riešiteľka Lenka Rišková)