Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Knižky Petra Zajaca: Blumenbergove Paradigmy k metaforológii

S menom Hansa Blumenberga som sa stretol v súvislosti s jaskynnými metaforami Ivana Laučíka. Myslel som si vtedy, že nejakú stopu nájdem aj v Blumenbergovej knihe Východy z jaskyne (Höhlenausgänge, 1989), ale narazil som v nej na celkom odlišné chápanie metafory ako v antológiách Anselma Haverkampa Teória metafory (Theorie der Metapher, 1983) a Paradoxná metafora (Die paradoxe Metapher, 1998), ktoré sú zrejme najlepším prehľadom aktuálnych teórií metafory.

Našiel som v nich rozlíšenie dvojzložkovej modernej metafory, avantgardnej silnej metafory, neskoromodernej paradoxnej metafory a veľkej celotextovej metafory, čo mi pomohlo aj pri Laučíkovej paradoxnej metafore. Celkom mimo terča som však netriafal, lebo autorka doslovu k základnej Blumenbergovej publikácii Paradigmy k metaforológii (Kalligram, Bratislava 2015) a spolu s Eleonórou Dzurikovou prekladateľka knihy z nemčiny Mária Mičaninová píše aj o tom, že Anselm Haverkamp je jedným z vydavateľov Blumenbergovho diela z pozostalosti.

Haverkamp bol mojím druhým spojivom s Hansom Blumenbergom. Ten patril k zakladateľom a prominentným členom výskumnej skupiny Poetik und Hermeneutik, ktorej jadro tvorili filozofi Hans Blumenberg, Odo Marquard a Jacob Taubes, literárni vedci Wolfgang Preisendanz, Hans Robert Jauß, Wolfgang Iser, Karlheinz Stierle, Peter Szondi, Werner Krauss, Renate Lachmann, Manfred Fuhrmann a Karl Heinz Bohrer, historik umenia a teoretik Max Imdahl a historik a teoretik dejín Reinhart Koselleck. U nás sú tie mená prakticky neznáme, ale v nemeckej povojnovej tradícii tvoria vrchol humanitného výskumu európskeho významu a dosahu. Skupina vydala v rokoch 1963 – 1994 zo svojich zasadnutí sedemnásť zväzkov almanachov Poetik und Hermeneutik, pričom obaja tvoria ohnivká tohto reťazca - spoluvydavateľom prvých bol Hans Blumenberg a posledných práve Anselm Haverkamp.

Paradigmy s metaforológiou z roku 1960 boli prvou významnou Blumenbergovou monografiou a sú mojím tretím stretnutím s týmto ťažko rozlúsknuteľným autorom. Základný problém tvorí samotný pojem metafory. Pre Blumenberga nie je rétorickou figúrou ako v tradičnej rétorike, ale ani typom trópu ako v modernej estetike vznešeného. Pre Blumenberga je metafora filozofickým pojmom. Má uňho dva významy. V prvom rade ukazuje, že filozofický jazyk nemôže byť „čisto pojmový“ (s. 9), ale v tej úvrati, ktorú označil Blumenberg za „nepojmovú“, má metaforickú povahu. V tomto zmysle potom Blumenberg skúma aj dejiny fiolozofických pojmov. V tejto súvislosti možno odkázať na dva kľúčové momenty Blumenbergovej metaforológie, ako na ne upozorňuje aj Mičaninovej doslov: (1) Blumenbergovi nejde o to, či sa jedna metafora dá alebo nedá nahradiť alebo zastúpiť druhou, ale o to (2), že absolútne metafory sa nedajú rozpustiť v pojmovosti.

Blumenbergovi ide o hranice pojmového uchopenia sveta, kde „za hranicami mysleného sa dostáva k slovu obraznosť, metafora“. Len takéto uvažovanie umožňuje urobiť ďalší krok. V diskusii o súčasnej povahe filozofie a estetiky vznešenosti sa v rozličných pojmových kategóriách opakuje spoločný moment okamžitého, vzápätí miznúceho epifanického záblesku či zážehu. Opiera sa o rozličné kultúrne zázemia. V kresťanskej mystickej tradícii sa nazýva epifanickým osvietením, v zenovej literatúre satori, v prírodovedeckej fulgurácia.

V heideggerovskej filozofickej tradícii sa používa pojem chvenia, v heglovskej pojem interferencie, v adornovskej estetickej tradícii apparition, Karl Heinz Bohrer uprednostnil pojem znenazdania, Zdeněk Mathauser použil pojem jiskření. Goethe vo Faustovi hovorí o chvení, že je „najlepšou časťou ľudstva“; Bergson ho vyznačuje ako okamih otrasu, ktorý je „nedeliteľným kusom trvania, utváraného vibráciami a vedomým vnemom“; Heidegger použil v roku 1928 pojem Schwingung; Fedor Matejov píše vo svojich poznámkach k Erichovi Auerbachovi o študentovi-seminaristovi z Čechovovej poviedky Študent, ktorý spozná, že ak sa dotkol jedného konca reťaze udalosti, „zachvel sa aj druhý“; u neskorého Gottfrieda Benna sa v básni Pol na pol vynorí spojenie „škrtnutie, záblesk“; u českého básnika Vladimíra Holana to znie takto: „Je takový osud, / že co je v něm bez chvění, není pevné.“ Tento letmý záblesk má však aj iné pomenovanie. Wiliam Blake hovorí o človeku ako tancujúcej muške: „Lebo ja tancujem a spievam a pijem, / kým nejaká ruka slepá / moje krídla nerozmetá“. Günter Eich píše o „šumení vtačích krídel“, Richard Rorty v súvislosti s Nabokovom o „svrbiacich krídlach lopatiek“ a Gregory Bateson pomenúva klasickú rétorickú figúru sylogizmu ako metaforu „šumu anjelských krídel“. Gilles Deleuze píše zase o tancujúcich zrnkách v prachu viditeľného...“ Univerzálnosť tejto metafory nájdeme však už v Goetheho Pútnikovej nočnej piesni. Chvenie v nej splýva s dychom, dýchaním, nádychom a vydýchnutím. S vánkom, vanutím, „pneumou, princípom života všetkého súcna, čírym ohňom, ktorý však väčšinou nevidieť“.

Skúsme to povedať ešte ináč. Úvahy Hansa Blumeneberga o metaforológii o epifániách nehovoria. Otvorili však cestu k uvažovaniu o možnosti uchopiť javy v ich singularite alebo jednosti. Preto je jeho uvažovanie „ťažké“. Práve preto je však dôležité, že táto ťažká kniha bola preložená do slovenčiny a vyšla knižne. Lebo ak nechceme poznať pojmy len ako kalky a echá iného myslenia, najlepším spôsobom ich prevodu do nášho kultúrneho prostredia je práve preklad. On, pretože je v tomto prípade adekvátny, umožňuje, aby sme si štýl myslenia Hansa Blumenberga v našom kultúrnom prostredí nielen primerane osvojili, ale mohli si ho aj pretvoriť podľa našich vlastných potrieb.


Paradigmy k metaforológii

Blumberg Hans

vydal: Kalligram 2015

preklad: Mária Mičaninová, Eleonóra Dzuriková

Zobraziť diskusiu (0)

Paradigmy k metaforológii

Paradigmy k metaforológii

Hans Blumenberg

Paradigmy k metaforológii, ktoré po prvý raz vyšli v roku 1960, možno považovať za kľúčové dielo nemeckého filozofa Hansa Blumenberga. Blumenberga zaujíma spôsob filozofickej artikulácie nášho sebaporozumenia a porozumenia svetu. V desiatich kapitolách Paradigiem formuluje na pozadí filologických, filozofických a teologických poznatkov dejinnofilozofické a dejinnovedné analýzy vzťahu medzi pojmovým, nepojmovým a preneseným (metaforickým) spôsobom vyjadrovania.

Kúpiť za 8,55 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.